12. novembrī  projekta LAMBA zinātniskā vadītāja Dace Markus tikās ar Tartu Universitātes valodniecības profesoriem, tika apspriestas  sadarbības iespējas gan tradicionālajā valodniecībā (baltu un somugru valodām kopīgo parādību parādību analīzē), gan īpaši - bērnu valodas pētījumos.  D. Markus pastāstīja par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta finansētā zinātniskā projekta LAMBA mērķiem, norisi un pirmajiem rezultātiem, kā arī rosināja bērnu valodas turpmākajos pētījumos iesaistīties arī Tartu Universitātes zinātniekus.  Dace Markus arī recenzēja Tuuli Tuisk promocijas darbu “Livonian word prosody”, kas tika sekmīgi aizstāvēts. 

Attēlā no kreisās profesors Karls Pajusalu, Dr. philol. Tuuli Tuiska, Dace Markus, emeritētais profesors Tiits-Reins Viitso.

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053