EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta projektu konkursā RPIVA Bērna valodas pētījumu centra projekts NFI/R/2014/053 "Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums" ieguva trešo lielāko finansējumu 26 mēnešiem. Projekta partneri ir Arktiskā Universitāte (Tromso), Oslo Universitāte, LU Matemātikas un informātikas institūts un LU Humanitāro zinātņu fakukltāte. Lai profesionāli sagatavotos darbam, 12.–14. martam RPIVA tika organizēts seminārs. 12.03. projekta dalībnieki uzklausīja RPIVA inovāciju un attīstības prorektori prof. D. Voitu, un noklausījās vairākus teorētiskus ziņojumus: projekta vadītājas prof. D. Markus ziņojumu par Bērna valodas pētījumu vēsturi un pētījumiem fonētikā Latvijā, BVPC vadītājas prof. A. Vulānes uzstāšanos par bērna valodas morfoloģijas pētījumiem Latvijā, prof. M. Vestergardas ziņojumu par Valodas apguves pētnieku grupas darbu Tromso, prof. L. Leikumas referātu par LU Humanitāro zinātņu fakultātes pētījumiem dialektoloģijā un valodas vēsturē, vadošās pētnieces I. Auziņas uzstāšanos pr LU Matemātikas un informātikas institūtā veiktajiem latviešu valodas pētījumiem, prof. A. Fabrega (Tromso) ziņojumu par latviešu valodas morfoloģijas pētījumos izmantojamām puieejām, prof. M. Kremera (Tromso) referātu par fonoloģijas apguvi un O. Urekas (Tromso) uzstāšanos par līdzekļiem komunikācijas nodrošināšanai. 13. martā LAMBA projekta seminārs turpinājās, tajā ar ziņojumu par bilingvismu Latvijā uzstājās profesore Ina Druviete, par bērnudārzu sistēmu Latvijā stāstīja vadošās pētnieces Tija Zīriņa un Agrita Tauriņa, ar latviešu valodas resursiem un tehnoloģijās iepazīstināja vadošā pētniece Ilze Auziņa, vispārīgu skatījumu uz projektu, tā orientieriem un gaidāmajiem sasniegumiem sniedza Olga Ureka, administratīvo jautājumu apspriešanu rosināja Vera Aizikoviča. 14.03.2015. ar prezentāciju par valodas terapiju uzstājās  asoc.prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele.

 

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053