2017. gada 26. aprīlī Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē „Austriņa” notika starptautiskā projekta LAMBA noslēguma seminārs. Tajā piedalījās sadarbības institūciju pārstāvji – RPIVA, LU MII, LU HZF, Norvēģijas Arktiskās universitātes UiT pētnieki, kā arī doktoranti un pirmsskolas pedagogi. 

Klātesošos ar projekta rezultātiem iepazīstināja Dace Markus, Anna Vulāne, Ilze Auziņa, Agrita Tauriņa, Roberts Darģis un Martins Kremers.

 Projekta vadītājas pateicās LAMBA pētniekiem un darbiniecēm par nozīmīgo veikumu, PMLP, vecākiem un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem par atbalstu un palīdzību datu vākšanā, pašvaldībām, plašsaziņas līdzekļiem par informācijas izplatīšanu, kā arī ikvienam, kas sekmēja šī apjomīgā un nozīmīgā darba īstenošanu. 

Pētījumu izstrādes gaitu profesionāli uzraudzīja Latvijas VIAA un Starptautiska komiteja. 

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta finansējumu projekta NFI/R/2014/053 “Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums” valodnieku, pedagogu un datorzinātņu speciālistu starptautiskais kolektīvs ieguva sīvā konkurencē ar citām zinātņu nozarēm. Pēc konkursa rezultātu paziņošanas kļuva zināms, ka projekts var saņemt 60% no plānotā finansējuma, bet nedrīkst samazināt sasniedzamo rezultātu. Humanitārajām un sociālajām zinātnēm nav viegli iegūt starptautisku finansējumu, bija jāpiekrīt. Tagad ir liels gandarījums par paveikto.

Projektu no 2015. gada marta līdz 2017. gada aprīlim īstenoja RPIVA Bērnu valodas centra, LU Matemātikas un informātikas institūta, LU Humanitāro zinātņu fakultātes, Norvēģijas Arktiskās universitātes UiT un Oslo Universitātes UiO 26 zinātnieki. 

Rezultātos ir daudz novitāšu. Izstrādāti vairāki valodas pārbaudes rīki: 

1) viegli lietojami konkrētās valodas sistēmā balstīti izrunas pārbaudes testi latviešu un krievu valodā, adaptēts bērnu komunikatīvās attīstības tests, izmantojot paraugu, kas lietots jau pāri par 60 valodās, latviešu valodai piemērota Utrehtā radīta bilingvālu bērnu ģimeņu aptauja, izveidoti gramatikas elektroniskas pārbaudes komplekti;

2) Latvijas bērnudārzos veikti 1100 bērnu (3–6 g.) runas ieraksti, aptaujā uzrunātas aptuveni 7000 ģimenes ar bērniem 8 mēnešu – 3 gadu vecumā, gramatikas pārbaudē aptaujāti  140  bērni, 

3) veikti regulāri 17–44 mēnešu vecu bērnu runas ieraksti (134 stundas) četrās ģimenēs, izveidots Latvijā pirmais longitudināls morfoloģiski marķēts viena bilingvāla (latviski un krieviski runājoša) un triju monolingvālu (latviski runājošu) bērnu runas specializētais korpuss; 

4) apkopoti skaņu un to savienojumu izrunas normatīvie rezultāti, izanalizēta Latvijā augoša monolingvāla un bilingvāla bērna lingvistiskā vide un gramatikas apguves problēmas, 

5) par rezultātiem publicēti vairāk kā 50 individuālu un kopīgu Latvijas un Norvēģijas autoru rakstu, ar tiem iepazīstināti zinātnieki daudzās starptautiskās konferencēs, izdoti divi rakstu krājumi,

6)  izstrādātas rokasgrāmatas vecākiem, kas izmantojamas bērnu valodas attīstības pārbaudei.

Semināra dalībniekus iepriecināja PII „Austriņa” audzēkņu uzstāšanās.

Projekta dalībnieki apzinās, ka iegūtie rezultāti ir ļoti būtiski strādājošo un topošo pirmsskolas pedagogu, logopēdu un zinātnieku darbā un arī noderīgi vecākiem, lai sekotu sava bērna runas attīstībai – pēc rezultātu starptautiskā vērtējuma tie būs brīvi pieejami interneta vietnē www.lamba.lv

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053