2017. gada 20. februārī notika zinātnisks seminārs „Projekta ieguvums – precīza terminoloģija”, kurā piedalījās Norvēģu finanšu instrumenta atbalstītā starptautiskā pētniecības projekta Nr. NFI/R/2014/053 „Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums” pētnieki un citi interesenti. Semināru vadīja projekta zinātniskā vadītāja Anna Vulāne, tajā referēja vadošā pētniece profesore Dace Markus.

Semināra mērķis bija iepazīstināt nozares speciālistus ar projekta laikā precizēto terminu kopu. 

Dace Markus vērsa uzmanību uz precīzas terminoloģijas trūkumu bērnu runas pētījumos Latvijā un iepazīstināja semināra dalībniekus ar projekta laikā paveikto terminoloģijas jomā, norādot, ka ir apzināti pētījuma zinātnisko atziņu izstrādē nepieciešamie termini angļu valodā un izstrādāti ieteikumi atbilstošu terminu ieviešanai latviešu valodā.  Būtiska atšķirība ir tā, ka līdz šim bērnu runā konstatētos fonētiskos procesus apzīmēja ar pieaugušo fonētikā lietotajiem terminiem, analizējot skaņu mijas, pozicionālas un vēsturiskas pārmaiņas, bet bērnu valodas apguves procesā jārunā par runas vienkāršošanas paņēmieniem, kaut arī to izpausmes rezultāti var sakrist. Tika demonstrēti projekta ietvaros ieviestie termini un to skaidrojums. Projekta gaitā secināts, ka mūsdienu latviešu bērnu runā ir lielāka vienkāršošanas paņēmienu daudzveidība nekā pirms 40 gadiem Veltas Rūķes-Draviņas veiktā pētījumā.  Dace Markus iepazīstināja arī ar izrunas pētījumu rezultātu kopsavilkumu. 

Pēc ziņojuma sekoja ieinteresēta diskusija, kurā tika atzinīgi novērtēts paveiktais un atzīts, ka terminu precizēšanas darbs ir jāturpina, kā arī ieteikts apstiprināt jaunos terminus LZA Terminoloģijas komisijā un aktīvi izmantot tos gan augstskolas mācību procesā, gan zinātniskajās publikācijās. 

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam saskaņā ar Projekta līgumu nr.NFI/R/2014/053